Potrzebujesz pożyczki? Skontaktuj się z nami!

Rozpatrzenie Państwa wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne!

Pożyczka dla nowych firm

Każdy nowy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę, jak mozolnym zadaniem wydaje się uruchomienie inwestycji rozwojowych bez posiadania własnego kapitału. Właściciel firmy zmuszony jest wówczas do szukania wsparcia w instytucjach zewnętrznych, które zajmują się oferowaniem kredytów. Pierwsze próby kontaktu z bankami mają duży potencjał do rozwiania wszelkich marzeń. Niska zdolność kredytowa nowej firmy, wynikająca z braku możliwości przedłożenia zaświadczeń o regularnych przychodach, niweczy plany rozwojowe, zmuszając przedsiębiorców do szukania innych opcji finansowania. Ze względu na sztywne reguły bankowe, swoje skrzydła rozwinął sektor pożyczek pozabankowych, który zagarnia coraz większy udział w rynku.
Pożyczka dla nowych firm stanowi produkt atrakcyjny pod wieloma względami. Jakie zatem występują możliwości na finansowanie dla nowych firm, które nie posiadają jeszcze dużego doświadczenia biznesowego? Czy pozabankowa pożyczka na nową działalność wiąże się z wyższymi kosztami obsługi zadłużenia? Jak w prosty sposób otrzymać pieniądze na start firmy, bez konieczności gromadzenia sterty dokumentów?

Pożyczka na start działalności gospodarczej – do kogo jest skierowana oferta?

Oferując pożyczki dla nowo powstałych firm, instytucje kredytowe koncentrują się na poszukiwaniu pożyczkobiorców, dla których inne formy finansowego wsparcia nie byłyby możliwe. W oczach restrykcji bankowych kilkumiesięczna praktyka biznesowa, na domiar złego z niezbyt przychylną historią w BIK, powoduje automatyczne skreślenie kandydata do otrzymania kredytu. Jednak zawsze należy uwzględniać szerszy kontekst danej sytuacji. Być może przedsiębiorstwo nie mogło spłacać poprzedniego zadłużenia z powodu nieprzewidywalnego załamania na rynku? Może nieterminowość płatności ze strony kontrahentów wyrzuciła nową firmę na wrogie terytorium braku płynności finansowej? Co się stanie, jeśli nowe przedsiębiorstwa potrzebują natychmiastowych inwestycji w celu poprawy jakości swoich usług? Pożyczka dla nowych firm obejmuje swoim zasięgiem podmioty, które intensywnie poszukują finansowego wsparcia i zastrzyku gotówki. Szybkie procedury, niskie wymogi formalne oraz błyskawiczny transfer pieniędzy na konto sprawiają, że pożyczka dla nowo otwartych firm stanowi skuteczny mechanizm ratunkowy, jak również bodziec do dalszego rozwoju i zwiększania swojej konkurencyjności.

Pożyczka na start firmy – jakie wymogi należy spełnić?

Rynek usług pozabankowych dokonał rewolucji w świecie kredytów i pożyczek, czyniąc je instrumentami dostępnymi dla każdego. Z listy wyśrubowanych wymogów skreślono większość pozycji, pozostawiając jedynie zapisy o posiadaniu zabezpieczenia majątkowego. Pożyczka na start firmy udzielana jest na podstawie wniosku online przesłanego przez pożyczkobiorcę. Formularz internetowy wymaga podania jedynie niezbędnych danych osobowych i firmowych, a także prerefowanej formy zabezpieczenia spłaty długu. Specjaliści instytucji pozabankowej natychmiast dokonują sprawdzenia statusu prawnego wnioskodawcy. W większości przypadków następuje pozytywna weryfikacja, a w dalszej kolejności przekazanie środków finansowych. Bardzo popularną formę zabezpieczenia stanowi ustanowienie hipoteki na nieruchomości, która pozostaje własnością przedsiębiorcy. O zabezpieczeniach powiemy nieco później, jednak warto tutaj wspomnieć, że maksymalna kwota pożyczki jest uzależniona od wartości poręczenia majątkowego.

Bankowa linia kredytowa dla nowych firm – cel finansowania

Instytucje bankowe przyjęły specjalistyczną terminologię na pożyczki na start dla nowych firm. W polskich bankach nie ma wiele tego typu ofert, jednak faktem jest, że niektóre instytucje dostrzegają popularność funduszy prywatnych, starając się odzyskać klientów. Funkcjonująca w niektórych bankach linia kredytowa dla nowych firm stanowi specjalny program, ukierunkowany na finansowanie przedsiębiorstw nawet od 1. dnia działalności. Banki chcą natomiast w pełni kontrolować sposób wykorzystania środków, dlatego udzielane przez nich kredyty przyjmują dwie formy: kredyt obrotowy oraz inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje, pożyczka dla start up w wersji obrotowej musi być przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie płynności finansowej. Tego typu produkty również podlegają podziałowi na dwie dodatkowe kategorie – kredyt nieodnawialny i odnawialny. Pierwsza opcja oznacza, że pomoc finansową można uzyskać wyłącznie jednorazowo. Z kolei kredyt odnawialny to pożyczka dla nowej firmy, którą można wielokrotnie powielać, po spełnieniu warunku spłaty zadłużenia na poprzedniej linii kredytowej.
Kredyty inwestycyjne udzielane są natomiast dla konkretnego celu rozwojowego, np. zakupu dodatkowych maszyn. Okres kredytowania wynosi od kilku miesięcy do kilku lat, pomniejszając tym wysokość miesięcznych transzy.
W przeciwieństwie do banków, pożyczka dla firm na start od funduszy pozabankowych nie precyzuje sposobu korzystania z pieniędzy, traktując przedsiębiorcę jako odpowiedzialnego partnera. Pożyczka na start przyznawana na dowolny cel daje zdecydowanie większą elastyczność dla przedsiębiorców, którzy mogą dowolnie konfigurować schemat podziału funduszy na poszczególne cele biznesowe.

Pożyczka dla nowych firm – formy zabezpieczenia interesów wierzyciela

Pożyczka dla nowo otwartych firm w instytucji pozabankowej nie oznacza, że podmiot prywatny bierze na siebie całe ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Odpowiednie zabezpieczenie majątkowe staje się gwarantem spłaty zadłużenia, chroniąc tym samym interes wierzyciela. Należy jednak jasno powiedzieć, że chociaż instytucje pozabankowe udzielają pożyczek dla firm o niepewnej przyszłości, współczynnik liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków do liczby rozpoczętych procedur windykacyjnych jest znacznie korzystniejszy, niż ma to miejsce w bankach. Firmy zaciągające pożyczki pozabankowe mają świadomość konsekwencji zaprzestania spłaty rat, dlatego do całego procesu podchodzą odpowiedzialnie i rzetelnie.
Zabezpieczenie spłaty zadłużenia otrzymuje wymiar nie tylko ochrony na rzecz wierzyciela, lecz także bezpośredniego czynnika determinującego wysokość transferu pieniężnego. Pożyczka dla nowych przedsiębiorców, którzy są gotowi na dokonanie wpisu do hipoteki, osiągnie znacznie większą wartość ze względu na dużą cenę nieruchomości. Pożyczka na start może być przyznana pod zastaw domu, mieszkania, gruntu rolnego, działki budowlanej lub lokalu użytkowego. Ważną zaletę rynku pozabankowego stanowi większa procentowa wartość pożyczki w stosunku do szacowanej ceny nieruchomości. Najlepsza pożyczka start up osiąga tu wartość nawet 70%.
Wśród innych form zabezpieczenia wyłania się także weksel in blanco. Wystawca weksla w sposób formalny deklaruje, że zapłaci określoną kwotę na rzecz remitenta. Remitent to osoba fizyczna lub prawna, której zostaje wręczony weksel od pożyczkobiorcy. Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują poręczenia osób trzecich, stanowiące gwarancję zapłaty przez nich całości zadłużenia na wypadek niewywiązania się z umowy przez firmę zaciągającą kredyt. Ze względu na duże ryzyko takiego mechanizmu dla strony trzeciej, jest on dosyć rzadko spotykany w praktyce.
Tego samego nie można natomiast powiedzieć o instytucji przewłaszczenia. Jej naczelną zasadą staje się przeniesienie prawa własności danej rzeczy z dłużnika na wierzyciela. Realizacja przewłaszczenia na zabezpieczenie następuje jedynie wówczas, gdy dalsza spłata długu będzie niemożliwa na skutek niewypłacalności firmy zaciągającej pożyczkę. Kolejną formę zabezpieczeń stanowi cesja wierzytelności. Narzędzie tego typu jest dostępne jedynie wówczas, gdy pożyczkobiorca sam stał się uprzednio wierzycielem dla osób trzecich. Dokonując cesji, fundusz pożyczkowy zyskuje prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu innych zobowiązań wobec pożyczkobiorcy.
Rozmaite formy zabezpieczeń podlegają łączeniu, na skutek czego możliwe jest zwiększenie kwoty przyznawanej pożyczki. Ze względu na elastyczne metody ustanawiania zabezpieczeń majątkowych i prawnych, pożyczka na start działalności gospodarczej zyskuje wysoką użyteczność dla wielu przedsiębiorstw.

Pozabankowa pożyczka na start dla nowych firm – najważniejsze zalety takiego rozwiązania

Możliwość szybkiego pozyskania kapitału do różnych celów to bezcenny atut w rękach nowego przedsiębiorcy. RRSO w pożyczkach bankowych często podlega zrównaniu z analogicznymi produktami bankowymi. Dostępność i szybkość należy zatem wymienić na pierwszych pozycjach w katalogu zalet, jakie przynosi pożyczka na start dla nowych firm.
Ograniczone wymogi formalne otwierają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na szersze grono podmiotów gospodarczych, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pozabankowa pożyczka na start dla firm przydzielana jest bez weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Długów, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędzie Skarbowym. Dzięki temu właściciel firmy nie musi się nikomu tłumaczyć z ewentualnych przerw w spłacie pozostałych zobowiązań. Wnioskowanie o pożyczkę musi być przez niego poprzedzone analizą możliwości regulacji miesięcznych rat.
Bardzo ważną zaletę stanowi również elastyczność co do warunków umowy. Procedury bankowe naszpikowane są skomplikowanymi zapisami, a także charakteryzują się niskim przyzwoleniem na negocjacje. Zgoła odmienną sytuację spotkamy w kontakcie z pracownikami instytucji pozabankowej lub prywatnymi inwestorami. Poszczególne punkty umowy wypracowuje się na bazie indywidualnych ustaleń, a nie narzuconego jednostronnie sztywnego schematu.
Czas oczekiwania na decyzję banku odnośnie do przyznania kredytu hipotecznego często osiąga kilka miesięcy. Tymczasem w funduszach pożyczkowych okres ten ulega zmniejszeniu nawet do 24 godzin. Po upływie jednej doby przedsiębiorca zyskuje informację o wyniku postępowania. Szczególnie ważnym produktem stają się pożyczki na start dla małych firm, gdyż to wśród nich występuje największe zapotrzebowanie na gotówkę.
Pożyczka na nową firmę udzielana poza światem bankowym to w pełni legalny produkt, o bardzo wielu zaletach. Ta forma wsparcia staje się skutecznym narzędziem do wyciągania firm z kryzysu, oferując im realną pomoc na drodze ku lepszej przyszłości.

Rozpatrzenie Państwa wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne!