Potrzebujesz pożyczki? Skontaktuj się z nami!

Rozpatrzenie Państwa wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne!

Kredyt dla zadłużonych firm

Banki stosują restrykcyjną politykę kredytową dla firm, opartą o ocenę zdolności kredytowej i wykazanie długiej listy dokumentów. Nie pozostaje tajemnicą, że firmy w trudnej sytuacji finansowej mają małe szanse uzyskania dodatkowych pieniędzy. Powszechnie przyjęta definicja firmy zadłużonej nie dotyczy jednak wyłącznie podmiotów borykających się z nawarstwiającym zadłużeniem i licznymi opóźnieniami w spłacie rat. Firma zadłużona to każde przedsiębiorstwo, które posiada zobowiązanie kredytowe w dowolnej wysokości, kartę kredytową lub leasing samochodowy. Zaciągnięcie kredytu za pierwszym razem nie oznacza w tym przypadku, że uda się go uzyskać ponownie, bez uprzedniej spłaty wcześniejszego zadłużenia. W dużo gorszej sytuacji znajdują się firmy, dla których przywrócenie płynności finansowej staje się priorytetem działania. Zadłużenie na skutek krachu rynkowego lub błędnych decyzji biznesowych wykazuje tendencję do skokowego wzrostu, wciągając podmioty życia gospodarczego w spiralę nawarstwiających się zobowiązań wobec wierzycieli. Ucieczka z takiej sytuacji i uratowanie działalności wymaga precyzyjnego planu, a także środków finansowych. Jednak w takich okolicznościach pożyczka na firmę w formie kredytu bankowego pozostaje poza zasięgiem większości przedsiębiorstw.

Czym są pożyczki dla zadłużonych?

Pożyczka pozabankowa dla zadłużonych pozwala na zdobycie finansowego koła ratunkowego dla firm, które borykają się z rozmaitymi problemami w utrzymaniu płynności finansowej i regulowaniu zobowiązań. Ten mechanizm wsparcia oferowany przez niezależne instytucje wykazuje się bardzo przystępnymi warunkami przyznawania środków, dzięki czemu obejmuje swoim zasięgiem dużą liczbę podmiotów. Jedynym wymogiem dla tego typu instrumentu finansowego pozostaje status legalnej działalności gospodarczej oraz posiadanie jednej z wielu form zabezpieczenia majątkowego. Pożyczki dla zadłużonych stają się zatem narzędziem do ocalenia firmy przed upadłością, lub zapewnienia jej bardziej konkurencyjnych warunków funkcjonowania na rynku.
Grupę docelową dla pożyczki online dla zadłużonych stanowi nie tylko podmiot zagrożony likwidacją, ale także firma z chwilowym spadkiem dochodów posiadająca długi, które skreślają ją z bankowej listy jednostek uprawnionych do kredytu. Podjęcie dodatkowych inwestycji w celu modernizacji modelu biznesowego wiąże się z nakładem finansowym, który z kolei nie może być poczyniony ze względu na brak możliwości poszukiwania wsparcia zewnętrznego.
W czasach COVID-19 w podobnej sytuacji znalazło się wiele przedsiębiorstw. Ich właściciele mają jasny plan na odnalezienie się w nowej rzeczywistości, pozostając gotowymi do rewitalizacji struktury działalności oraz modelu operacyjnego. Ich środki trwałe kryją w sobie dużą wartość, jednak nie uprawniają do pozyskania kredytu bankowego. Pojawia się błędne koło, które potrafi przerwać jedynie pożyczka pozabankowa dla zadłużonych.

Pomoc finansowa dla zadłużonych online – zalety oferty pomocowej

Podstawową zaletą oferty na pożyczki dla zadłużonych firm staje się ich zwiększona dostępność. Niekorzystna historia w BIK nie będzie tutaj przeszkodą, jeśli tylko podmiot zadłużony posiada właściwe zabezpieczenie. Minimalizacja wymogów formalnych czyni z funduszy pożyczkowych ważną część środowiska gospodarczego. Stymulacja do rozwoju oraz finansowy ratunek stanowią priorytet ich działalności. Fundusz Silesia koncentruje cały swój wysiłek na pomocy firmom będącym w trudnej sytuacji, poprzez zapewnianie im błyskawicznych środków finansowych.
Przechodzimy zatem do drugiej pozycji z katalogu zalet pożyczek pozabankowych – szybkości decyzji o udzieleniu pożyczki. Rozpatrzenie wniosku w prywatnych funduszach kredytowych następuje w ciągu 24 godzin, co jest wynikiem niemożliwym do osiągnięcia przez banki. Klient otrzymuje konkretną informację w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu może on tworzyć plan wychodzenia z finansowych tarapatów, a sama pożyczka dla zadłuzonych przyjmuje wymiar mechanizmu szybkiego reagowania. Wiele z problematycznych sytuacji pojawia się nagle, uderzając w przedsiębiorstwa z ogromną siłą i niszcząc ich zasoby. Im szybkiej środki z tytułu pożyczki pomocowej zostaną zaksięgowane na koncie, tym lepsza skuteczność w realizacji programu naprawczego. Pilna pożyczka dla zadłużonych jest zatem niezwykle istotnym mechanizmem przywracającym sprawność operacyjną oraz wspierającym rozwój firmy klienta.

Pożyczka dla zadłużonych – możliwość negocjacji warunków spłaty

Sztywne ramy kredytów bankowych przeszkadzają tym, którzy chcieliby na zasadzie partnerstwa wypracować indywidualny harmonogram spłaty, dopasowany do sytuacji majątkowej. Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych cechują się daleko idącą elastycznością w kwestii ustalania warunków umowy. Fundusz Silesia umożliwia duży wachlarz narzędzi służących do personalizacji postanowień umownych. Należy brać pod uwagę sytuację finansową klienta i zagwarantować mu optymalne warunki do spłaty zobowiązania. Terminowa regulacja płatności leży bowiem w interesie każdej ze stron.

Pożyczka dla zadłużonych – czy ma jakieś wady?

Pomoc finansowa dla zadłużonych ma wiele niekwestionowanych zalet, ale czy wiąże się także z wadami i dużym poziomem ryzyka?
Banki, które stosują bardzo wiele restrykcji dla przedsiębiorstw w obszarze ubiegania się o kredyt, starają się ograniczać własne ryzyko niewypłacalności dłużnika oraz problemy organizacyjne związane z taką sytuacją. Oferta na pożyczki pozabankowe dla zadłużonych online cechuje się nieco większym ryzykiem z perspektywy funduszu kredytowego. Zatem jako rekompensata takiego stanu rzeczy służy często wyższe roczne oprocentowanie zadłużenia. Nie jest jednak tak, że te wartości diametralnie się od siebie różnią na niekorzyść pożyczek pozabankowych. Wybór odpowiedniego partnera do współpracy pozwala zaoszczędzić znaczne środki. Ważnym czynnikiem determinującym wysokość oprocentowania staje się także sytuacja ekonomiczna pożyczkobiorcy. Jeśli firma posiada na własność nieruchomość o dużej wartości, zgoda na wpisanie jej do hipoteki daje solidny argument w trakcie negocjacji warunków zadłużenia.
Można się spotkać z opinią, że pożyczka dla zadłużonych od instytucji pozabankowych generuje znaczne ryzyko utraty całego majątku. Mechanizm egzekucji należności przez wierzyciela stanowi integralną część całego procesu. Nikt nie odda swoich pieniędzy bez odpowiedniego pokrycia. Również banki wytworzyły szczegółowe procedury windykacyjne, które z pewnością zostaną uruchomione na skutek zalegania ze spłatą rat. Atutem prywatnego funduszu pożyczkowego staje się w tym względzie większa elastyczność i otwartość na renegocjację harmonogramu spłat. Chęć ze strony przedsiębiorstwa do uczciwego wywiązywania się ze zobowiązań stanowi pole do rozmów.
Pożyczka dla zadłużonych firm musi być poparta odpowiedzialną decyzją ze strony samego pożyczkodawcy. Pozabankowy fundusz pożyczkowy Silesia traktuje każdego przedsiębiorcę jako partnera, zdolnego do samodzielnego oszacowania ryzyka. Wynikająca z zapisów umowy egzekucja komornicza następuje niezwykle rzadko, gdyż większość transakcji regulowana jest przez firmy bez niepotrzebnych opóźnień. Pożyczka dla zadłużonej firmy nie tylko nie generuje większego ryzyka niż kredyt bankowy, ale stanowi najczęściej jedyny mechanizm ratunku przed upadłością.

Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych – warunki ich uzyskania

Pożyczki dla zadłużonych online przyznawane są w oparciu o wniosek składany przez pożyczkodawcę. Cały proces został maksymalnie uproszczony, dzięki czemu szybka pożyczka dla zadłużonych stanowi ważny element wsparcia dla firm. Jedynym warunkiem przyznania środków pozostaje odpowiednie zabezpieczenie. Wartość posiadanych na własność środków trwałych będzie dużym atutem na etapie ustalania wysokości funduszy pomocowych.
Niezwykle ważną informacją dla firm borykających się ze spłatą zadłużenia pozostaje fakt, że pożyczka dla firm zadłużonych nie wymaga nieskazitelnej historii w BIK, ZUS, US, czy w innych instytucjach finansowych. Bazy danych BIK nie są nawet sprawdzane, a decyzję o pożyczce podejmuje się na podstawie deklaratywnej i majątkowej. Każdy legalnie działający przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z programu wsparcia.

Pożyczka dla zadłużonych firm – mechanizmy zabezpieczenia spłaty długu

Pożyczka dla zadłużonych na raty wymaga od pożyczkobiorcy regularnych spłat zadłużenia zgodnie z przyjętym harmonogramem ratalnym. Mechanizm zabezpieczenia spłaty długu ustala się na etapie tworzenia umowy, w celu ochrony interesów wierzyciela. Jeśli firma dłużnika zaprzestanie dokonywania spłat, fundusz kredytowy otrzyma prawo do uruchomienia ustalonych procedur windykacyjnych. Pożyczka dla zadłużonych firm uwzględnia wiele form zabezpieczenia. Do najpopularniejszych należy z pewnością wpis do hipoteki. Zastaw nieruchomości pozwala zwiększyć kwotę pożyczki. Istnieje możliwość kredytowania nawet 70% wartości rynkowej nieruchomości.
Pożyczka dla zadłużonych firm dopuszcza także poręczenie od osób trzecich, które godzą się na konieczność regulacji zobowiązania z własnych środków w chwili niewypłacalności pożyczkobiorcy. Przepisy prawne dopuszczają również dobrowolne poddanie się egzekucji na mocy aktu notarialnego. Z punktu widzenia wierzyciela, takie rozwiązanie niweluje konieczność sądowej egzekucji, przyznając mu prawo do natychmiastowej regulacji długu z majątku pożyczkobiorcy.
Cesja wierzytelności, przewłaszczenie, weksel in blanco – to kolejne prawnie regulowane sposoby zabezpieczeń. Pożyczka dla zadłużonych firm często wsparta jest także ubezpieczeniem od firmy zewnętrznej. W zamian za odpowiednie wynagrodzenie, ubezpieczyciel dokonuje transferu ryzyka na siebie. Ubezpieczenie spłaty pożyczki pozwala na zwiększenie jej całkowitej kwoty, a także spokojny sen w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidywalnych.

Pożyczka pozabankowa dla zadłużonych – gdzie ją otrzymać?

Pożyczka dla firm zadłużonych to ważny element działalności funduszu Silesia. Pomagamy przedsiębiorstwom na wyjście ze spirali długów, wspierając ich dalsze funkcjonowanie na rynku. Wyróżnia nas duża elastyczność w dopasowywaniu parametrów umowy do preferencji i możliwości pożyczkobiorcy. Atrakcyjne stawki oprocentowania stanowią ogromną zaletę dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Brak możliwości wsparcia bankowego nie musi decydować o upadłości. Wyjście z zadłużenia oraz rozwój oparty o inwestycje stają się jak najbardziej możliwe. Pożyczki online dla zadłużonych stają się ważnym produktem na drodze do ratowania przedsiębiorstw przed wizją bankructwa.

Rozpatrzenie Państwa wniosku o pożyczkę jest całkowicie bezpłatne!